Voor de gemeente Amersfoort behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen van mensen die met spoed een (andere) woning zoeken.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang. Er zijn te weinig woningen om iedereen direct te kunnen helpen. Als u dringend een (andere) woning nodig heeft, dan kunt u via deze site urgentie (voorrang) aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op andere mensen die een woning zoeken. Inwoners van Amersfoort kunnen via www.woningneteemvallei.nl reageren op een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort. 

Voor algemene vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet regio Eemvallei op 0900-040 06 02.

Let op!

Vraag alleen urgentie aan via deze site. Er zijn organisaties die aanbieden om dit voor u te doen. U moet hiervoor veel geld betalen, maar het betekent niet dat u urgentie krijgt of dat u sneller wordt geholpen. Ook die commerciële partijen kunnen alleen via deze site urgentie voor u aanvragen.

Wilt u urgentie aanvragen? Dit kan alleen als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • u heeft medische problemen en uw woning is hierdoor niet meer geschikt
 • u heeft sociale problemen, u heeft bijvoorbeeld minderjarige kinderen en dreigt dakloos te worden
 • u heeft geldproblemen, uw inkomen is bijvoorbeeld ineens veel minder geworden en u kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen
 • u krijgt of geeft mantelzorg.

Hoe vraagt u urgentie aan?

Via de urgentiewijzer www.urgentiewijzer.nl kunt u vanaf 8 februari 2021 nagaan of u kans maakt op een urgentieverklaring. Als u twijfelt of een aanvraag indienen zinvol is, dan kunt u aan het eind van de urgentiewijzer een afspraak maken voor een kansadviesgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Na dit gesprek kunt u eventueel de definitieve aanvraag indienen. U moet dan uw aanvraag verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten betalen. Een urgentieaanvraag kost € 65,00.  Wanneer u geen afspraak maakt, dan kunt u direct de definitieve aanvraag indienen. 

Regels bij urgentie

De volgende regels gelden als u een urgentieverklaring heeft gekregen:

 • u krijgt voorrang op etagewoningen en op een deel van de eengezinswoningen;
 • in een woning met 4 kamers moet u met minimaal 2 personen wonen;
 • u mag 1x een aangeboden woning weigeren. Als u vaker weigert, dan verliest u uw urgentie.

Zelf een woning zoeken met urgentie

Als u urgentie heeft gekregen, dan gaat u zelf een woning zoeken. Via www.woningneteemvallei.nl reageert u op een woning die vrijkomt. Het is goed om in verschillende wijken en op verschillende soorten woningen te reageren. Zo heeft u de meeste kans om een woning te vinden.

Verhuizen door sloop of renovatie

Als uw huurwoning wordt gesloopt of gerenoveerd, heeft u recht op een andere woning. U krijgt dan automatisch voorrang bij het zoeken naar een andere woning. Dit noemen we stadsvernieuwingsurgentie. U hoeft dan niet zelf urgentie aan te vragen. Dit regelt de woningcorporatie van wie u uw woning huurt.

Bent u vergunninghouder?

Elke gemeente moet woonruimte regelen voor een aantal vergunninghouders. Het gaat hierbij om vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor Nederland. In de gemeente Amersfoort krijgen vergunninghouders urgentie. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. Dat doet Integratiewerk. Integratiewerk helpt u ook bij het zoeken naar een woning.

Uitstroom vanuit zorg en maatschappelijke opvang (via directe bemiddeling)

Woont u in een zorg- op opvangvoorziening in Amersfoort? En bent u op zoek naar passende woonruimte? Misschien krijgt u daarbij urgentie. Met directe bemiddeling kan de juiste woning/woonplek bij uw situatie worden gezocht. Directe bemiddeling betekent dat een woningcorporatie woonruimte voor u zoekt. U mag 1 wijk opgeven waar u niet wilt wonen.

Wie komen in aanmerking voor directe bemiddeling?

 • mensen die dak- of thuisloos zijn en meedoen aan arbeidsintegratie
 • mensen die uit een zorg- of opvangvoorziening in Amersfoort komen (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, begeleid wonen) uit alle typen zorg (WMO, WLZ, jeugdwet) waarbij een woonplek gekoppeld is aan zorg.
 • ex-gedetineerden en ISD-ers (inrichting stelselmatige daders)
 • mensen met meervoudige problematiek
 • slachtoffers en veroorzakers van woonoverlast; alleen als dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de politie
 • jongeren uit een ViA-traject

Wie kan directe bemiddeling aanvragen?

U kunt niet zelf directe bemiddeling aanvragen bij een corporatie. Dit kan alleen via een ‘verwijzer’. Een verwijzer kan zijn:

 • de instelling waar u woont
 • de organisatie die u ondersteunt
 • de organisatie waar u een traject volgt.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent niet in staat om zelf een woning of woonplek te vinden.
 • U voldoet aan de eisen van (economische of maatschappelijke) binding. Deze eisen staan in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amersfoort.
 • U bent ingeschreven bij Woningnet Eemvallei (inschrijven kan via woningneteemvallei.nl/inschrijven).

Hoe werkt het?

 • Neem samen met uw verwijzer contact op met het wijkteam of Centrale Toegang. Dit kan via wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl.
 • Zij onderzoeken of u voldoende zelfredzaam bent volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uit het onderzoek kan blijken dat zelfstandig wonen een mogelijkheid is voor u.
 • Zijn er met het wijkteam of Centrale Toegang afspraken gemaakt over uitstroom via directe bemiddeling? Uw verwijzer kan deze afspraken vastleggen in een oplegger voor de aanvraag van directe bemiddeling. U vindt de oplegger bij ‘documenten’.
 • Via de urgentiewijzer kunt u samen met uw verwijzer een aanvraag voor directe bemiddeling indienen. Dit kan dan op urgentiegrond Uitstroom uit zorg en maatschappelijke opvang.
 • De urgentiecommissie toetst of u voldoet aan de eisen van economische of maatschappelijke binding.
 • Als u urgentie krijgt, zoekt de woningcorporatie geschikte woonruimte voor u. Dit kan een etagewoning of een eengezinswoning zijn. In een woning met 4 kamers moet u met minimaal 2 personen wonen.
 • Als er een woning beschikbaar komt neemt de corporatie van de betreffende woning contact op met uw begeleider. Uw begeleider stuurt uw profielschets naar de corporatie. U vindt het format voor de profielschets bij ‘documenten’.
 • Als de woningcorporatie een passende woning of woonplek voor u heeft gevonden, dan is er een gesprek met u en uw begeleider. U mag 1x een woning weigeren. Als u vaker weigert, dan verliest u uw urgentie en daarmee ook de directe bemiddeling.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

 • Laatste Inkomensverklaring van de belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder. Deze vindt u door in te loggen bij mijnbelastingdienst
 • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder zijn.
 • Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met historisch adresoverzicht. Dit kunt u hier opvragen.
 • Oplegger voor aanvraag van directe bemiddeling die is afgestemd met het wijkteam of Centrale Toegang.
 • Ingevulde profielschets van de woningzoekende.

Deze gegevens kunt u tijdens het indienen van uw aanvraag uploaden via de urgentiewijzer. De profielschets verstuurt u naar de woningcorporatie zodra er een woning beschikbaar is.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • u heeft medische problemen en uw woning is hierdoor niet meer geschikt
 • u heeft sociale problemen, u heeft bijvoorbeeld minderjarige kinderen en dreigt dakloos te worden
 • u heeft geldproblemen, uw inkomen is bijvoorbeeld ineens veel minder geworden en u kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen
 • u krijgt of geeft mantelzorg
 • u bent minimaal 18 jaar
 • u bent ingeschreven bij Woningnet Eemvallei.

Hoe vraag ik urgentie aan?

U vraagt urgentie aan via de digitale urgentiewijzer. Het is goed om na het invullen van de urgentiewijzer een afspraak te maken voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u inzicht in uw kansen op urgentie.

Waarom mag ik maar 1x een woning weigeren?

U heeft vanwege uw persoonlijke situatie voorrang gekregen op andere woningzoekenden. U heeft de woning zélf uitgekozen. We gaan er vanuit dat dit dan passende woonruimte is. Mogelijk voldoet het toch niet aan uw verwachtingen. Daarom kunt u 1x weigeren.

Als u meer dan 1x een woning weigert, is het de vraag of u met spoed een nieuwe woning zoekt. Uw urgentie vervalt dan. U kunt dan een half jaar géén nieuwe urgentie aanvragen, tenzij er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. We beoordelen dan opnieuw uw situatie.

Voor welke huurwoningen kom ik in aanmerking met een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring geldt alleen voor etagewoningen, tenzij u een indicatie heeft voor een ander woningtype. Bijvoorbeeld als u vanwege ziekte of een beperking een woning nodig heeft die beter bij uw situatie past. Als u een woning zoekt voor minimaal 2 personen, kunt u ook in aanmerking komen voor een eengezinswoning. Als u een woning zoekt voor minimaal 6 personen, dan geldt de urgentieverklaring voor alle soorten woningen.

Er komen weinig sociale huurwoningen vrij. We raden u daarom aan om niet te wachten totdat er bijvoorbeeld een eengezinswoning beschikbaar komt. U loopt dan het risico dat uw urgentieverklaring verloopt en u niet meer met voorrang een woning kunt vinden.

Hoe lang is een urgentieverklaring geldig?

Uw urgentie is 6 maanden geldig.

Moet ik voor de aanvraag betalen?

U betaalt € 65,00 euro voor de urgentieaanvraag.

Waarom word ik direct bemiddeld?
Heel veel mensen zoeken een sociale huurwoning. De kans is klein dat u een geschikte woning vindt. Met directe bemiddeling kan de juiste woning/woonplek bij uw situatie worden gezocht. Daardoor is de kans op zelfstandig wonen groter.

Wie komt in aanmerking voor directe bemiddeling?

 • mensen die dak- of thuisloos zijn en meedoen aan arbeidsintegratie
 • mensen die uit een zorg- of opvangvoorziening in Amersfoort komen (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, begeleid wonen) uit alle typen zorg (WMO, WLZ, jeugdwet) waarbij een woonplek gekoppeld is aan zorg.
 • ex-gedetineerden en ISD-ers (inrichting stelselmatige daders)
 • mensen met meervoudige problematiek
 • slachtoffers en veroorzakers van woonoverlast; alleen als dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de politie
 • jongeren uit een ViA-traject

Hoe kan ik via directe bemiddeling urgentie krijgen?

U vraagt niet zelf urgentie aan. Dit doet u samen met uw verwijzer. Voordat u een officiële urgentieaanvraag indient bij de urgentiecommissie neemt u samen met uw verwijzer contact op met het wijkteam of de Centrale Toegang. Zij onderzoeken of u voldoende zelfredzaam bent volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als u met het wijkteam of centrale toegang afspraken heeft gemaakt over uitstroom via directe bemiddeling dan kunt u deze vastleggen in een oplegger voor de aanvraag van directe bemiddeling. De woningcorporatie biedt u dan een woning aan. U mag één wijk aangeven waar u niet wilt wonen.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde inschrijftijd bij Woningnet Eemvallei als ik direct word bemiddeld?

Als u een passende woning krijgt toegewezen, dan vervalt uw opgebouwde inschrijftijd. We raden u aan om u dan direct weer in te schrijven bij Woningnet Eemvallei.

Hoe snel krijg ik een woning?

We proberen om binnen 6 maanden een geschikte woning voor u te vinden. Er zijn erg veel mensen die een sociale huurwoning zoeken en het aantal sociale huurwoningen is beperkt. We kunnen dan ook niet garanderen dat u binnen 6 maanden woonruimte heeft.

Mag ik de aangeboden woning weigeren?

U mag een woning 1x weigeren. Als u daarna nog een keer een woning weigert, vervalt de urgentie. Dan heeft u dus geen voorrang meer op andere woningzoekenden.

Wat doe ik als ik echt niet in een bepaalde wijk wil wonen?

Bij uw aanvraag kan de verwijzer één wijk doorgeven waar u niet wilt wonen. Bij het zoeken naar een geschikte woning houden we hier rekening mee.

Bezwaar indienen

Heeft u urgentie aangevraagd en die niet gekregen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt bezwaar indienen. Dit doet u binnen 6 weken. Onderaan het besluit staat de verzenddatum. De 6 weken gaan in op de eerste dag ná de verzenddatum.

 Wat zet u er in ieder geval in?

 • uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei
 • de datum waarop u uw bezwaar schrijft
 • het besluit waar u het niet mee eens bent
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening óf de handtekening van de persoon die namens u het bezwaar schrijft.

U stuurt het bezwaar naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

U kunt ook online bezwaar maken.

Hier vindt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure van de gemeente Amersfoort.