Urgentieregeling
Het Vierde Huis behandelt de aanvragen voor de urgentieregeling voor de gemeente Haarlemmermeer.

Let op: de gemeente Haarlem valt onder de regio Zuid-Kennemerland

Voor wie is de urgentieregeling bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend andere woonruimte nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? Een noodsituatie houdt in dat u in een situatie zit die maatschappelijk onaanvaardbaar of levensbedreigend is. Voorwaarden voor urgentie.

Kom ik in aanmerking voor de urgentieregeling en hoe vraag ik die aan?
Wanneer u na het lezen van de voorwaarden denkt dat u in aanmerking komt voor een urgentie dan kunt u een telefonisch kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis.

U kunt online een afspraak maken. Dit geldt alleen voor een urgentie aanvraag in de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem valt onder de regio Zuid-Kennemerland.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de regio Haarlemmermeer. Het gesprek wordt afgesloten met een advies.

Als de medewerker van Het Vierde Huis u adviseert om een voorrangsaanvraag in te dienen, dan kunt u dit via internet doen. De kosten voor een voorrangsaanvraag zijn € 50. Heeft u de afgelopen 12 maanden al eerder een urgentieaanvraag ingediend in Haarlemmermeer, dan zijn de kosten € 75.

Wat is de procedure?
Na de ontvangst van uw complete aanvraag wordt u door Het Vierde Huis uitgenodigd voor een voorrangsgesprek. Tijdens dit gesprek worden aanvullende vragen over het woonprobleem gesteld en u krijgt de gelegenheid om uw woonprobleem toe te lichten. Het voorrangsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het voorrangsgesprek wordt uw dossier voorgelegd bij de urgentiecommissie. Zij zullen uw dossier beoordelen en u een besluit sturen. De urgentiecommissie komt één keer per twee weken bij elkaar. 

De behandeltermijn van uw voorrangsaanvraag – als u deze compleet heeft aangeleverd – bedraagt 8 weken. Binnen deze termijn ontvangt u de beschikking met het besluit.

Privacystatement

Privacystatement Urgentiewijzer Het Vierde Huis Haarlemmermeer

Voor wie is de voorrangsregeling bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend andere woonruimte nodig hebben. Een noodsituatie houdt in dat u in een situatie zit die maatschappelijk onaanvaardbaar of levensbedreigend is.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een urgentie?
De voorwaarden zijn te lezen onder het tabblad met “voorwaarden urgentieaanvraag”.

Wat is een kansadviesgesprek?
In een kort gesprek van ongeveer 10 minuten wordt gekeken naar uw inschrijving van WoningNet Stadsregio Amsterdam, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de regio Haarlemmermeer. Het gesprek wordt afgesloten met een advies met betrekking tot het verkrijgen van een urgentie.

Waar kan ik informatie krijgen over mijn kans op urgentie?
U kunt de voorwaarden bekijken voor het aanvragen van een urgentie, daarna kunt u eventueel online een afspraak maken. Dit geldt alleen voor een urgentie in de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem valt onder de regio Zuid-Kennemerland

Waar vind een kansadviesgesprek plaats?
De kansadviesgesprekken vinden telefonisch plaats.

Wat kost een urgentieaanvraag?
Een aanvraag kost € 50. Heeft u de afgelopen 12 maanden al eerder een urgentieaanvraag gedaan in Haarlemmermeer, dan zijn de kosten € 75.

Op wat voor woningen kan ik reageren met een urgentie?
U kunt op alle typen woningen reageren, maar de woning moet wel voldoen aan uw zoekprofiel. Dit zoekprofiel staat in uw urgentieverklaring.

Mag ik een woning weigeren?
Als u een woning weigert, wordt uw urgentie ingetrokken.

Heeft u een vraag over uw toegekende urgentie of uw afwijzing?

Wij verwijzen u naar Woonservice, u kunt een mail sturen naar urgenten@mijnwoonservice.nl 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

Wanneer u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belangrijk is dat u dit binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit moet doen. Zie hiervoor de informatie in uw besluit. U kunt het bezwaarschrift sturen naar de gemeente Haarlemmermeer.

Voorwaarden voor urgentie

In de gemeente Haarlemmermeer is het aanbod van sociale huurwoningen gering. De druk op de woningmarkt is daarom groot. Met het maken van uitzonderingen wordt daarom zeer strikt omgegaan. Want het voorrang geven aan de één betekent langer wachten voor de ander. Daarom zijn er in de Huisvestingsverordening strikte voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een urgentie:

 • Urgentie kan alleen worden aangevraagd als de aanvrager meerderjarig is;
 • Ten tijde van de aanvraag moet men al minimaal 2 jaar onafgebroken inwoner van de gemeente Haarlemmermeer zijn (dat wil zeggen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Haarlemmermeer en daar ook feitelijk woonachtig zijn);
 • Men beschikt over een geldige verblijfstitel;
 • Er dient sprake te zijn van ernstige bedreiging van de lichamelijke- en/of sociaal-psychische gezondheid als gevolg van de huidige woonsituatie;
 • Aanvrager mag het woonprobleem niet zelf hebben veroorzaakt;
 • Men kan het woonprobleem niet zelf oplossen.

Wettelijke urgentie categorieën

 • Urgentie op basis van het verlenen of ontvangen van mantelzorg;
 • Urgentie wegens het verblijf in een instelling voor opvang slachtoffers huiselijk geweld.

Geen reden voor urgentie

Er is geen reden voor urgentie als er alleen sprake is van:

 • Dakloosheid;
 • Een inwoonsituatie;
 • Te kleine of slechte woonruimte;
 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
 • Gezinsuitbreiding;
 • Burenruzie of overlast;
 • Financiële problematiek

Uitstroom urgentie

 • Woningzoekenden die aansluitend op hun verblijf in een instelling voor maatschappelijke opvang, een psychiatrische instelling of erkende hulp- of dienstverleningsinstelling willen uitstromen naar woonruimte kunnen geen urgentie aanvragen via Het Vierde Huis. Zij dienen het traject te laten verlopen via hun hulpverlener. Uiteraard zijn aan deze vorm van urgentie ook voorwaarden verbonden.