Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten
Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

Privacy Policy

Het Vierde Huis regels voor uw privacy

Hoe wij omgaan met uw gegevens als u een aanvraag doet voor een voorrang, opvang in het Corporatiehotel of een vergunning of als u in aanmerking komt voor het Laatste Kansbeleid of een Doorbraaktraject bij Het Vierde Huis

1. Inleiding

Dient u een aanvraag in bij Het Vierde Huis dan geeft u uw persoonsgegevens aan ons door, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Het Vierde Huis verwerkt deze persoonsgegevens. Op de website www.hetvierdehuis.nl is een overzicht van de gemeenten en corporaties die gebruik maken van onze diensten.

De gemeenten en corporaties hebben met Het Vierde Huis afspraken gemaakt over het werken met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Daarbij voldoen we aan de eisen in de wet om uw privacy te beschermen. De belangrijkste wetten zijn:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De uitvoeringswet die geldt.
 • De Telecommunicatiewet.

Uw persoonsgegevens

U geeft de volgende persoonsgegevens door:

 • Gegevens om te controleren wie u bent (naam, gender, geboortedatum, adres en registratienummer).
 • Gegevens over uw inschrijving (in- of uitgeschreven, reacties op woningaanbod).
 • Gegevens om contact met u op te nemen (adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Gebruik van internet: wel of niet.
 • Gegevens om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de vergunning, opvang in het Corporatiehotel of voorrang (wat voor een soort huishouden u heeft, leeftijd, burgerlijke staat, hoe u nu woont, waar u voorheen woonde, medische gegevens, noodzaak urgentie en/of voorrang).
 • Uw financiële gegevens. Daarmee kunnen wij nagaan of uw inkomen past bij regelgeving.
 • Gegevens over uw woongedrag. Daarmee kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor het Laatste Kansbeleid of Doorbraaktraject.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Het Vierde Huis verwerkt alleen persoonsgegevens die we echt nodig hebben.

Beoordelen aanvragen

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om uw aanvraag te beoordelen. Meer informatie over voorrang, opvang in het Corporatiehotel en vergunningen kunt u vinden op de website www.hetvierdehuis.nl

Traject Laatste Kansbeleid en Doorbraaktraject

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om u te begeleiden in een traject Laatste Kansbeleid of Doorbraaktraject. Meer informatie over het Laatste Kansbeleid kunt u vinden op de website www.hetvierdehuis.nl/services/laatste-kansbeleid/ of www.hetvierdehuis.nl/services/doorbraaktraject

Onderzoek & informatie

Gemeenten en corporaties kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Hun diensten te verbeteren.
 • Nieuwe diensten aan te bieden.
 • Nieuw beleid voor de verdeling van woningen te ontwikkelen.

Dit gebeurt met behulp van marktonderzoek. Gemeenten en corporaties voeren dit onderzoek zelf uit.

Het Vierde Huis gebruikt uw gegevens voor eigen rapportages. In deze rapportages worden nooit namen gebruikt. Het Vierde Huis gebruikt deze rapportages om ontwikkelingen in kaart te brengen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om twee redenen:

 1. We willen onze afspraken met gemeenten en corporaties nakomen om de aanvragen te beoordelen of u te begeleiden in een traject Laatste Kansbeleid of Doorbraaktraject.
 2. We willen voldoen aan wetten en regels. Er bestaan landelijk en gemeentelijke spelregels voor het verdelen van (sociale) woningen. Bijvoorbeeld over de hoogte van het inkomen, of wie als eerste aan de beurt komt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om aan deze spelregels te voldoen.
 3. We willen voldoen aan wetten en regels. Er bestaan landelijk en gemeentelijke regels voor opvang. Bijvoorbeeld of u mag verblijven in de opvang. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om aan deze regels te voldoen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is of mag van de wet. Bewaartermijnen kunnen per gemeente en corporatie verschillen.

3. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

De volgende partijen hebben toegang hebben tot uw gegevens:

 • Het Vierde Huis (als verwerker voor de gemeenten en corporaties).
 • Gemeenten (als verwerkersverantwoordelijke).
 • Corporaties
 • Leden van de externe urgentiecommissie.
 • Medisch adviesbureau om uw medische situatie te beoordelen.
 • Medewerkers van de Tussenvoorziening (bij een toekenning opvang Corporatiehotel)
 • In de regio Amsterdam: Amazon Web Services (verwerker): voor het berekenen van start- en situatiepunten vindt uitwisseling van uw gegevens plaats tussen verschillende systemen. Hiervoor wordt de technologie Amazon Simple Queue Service gebruikt. Deze technologie wordt geleverd door Amazon Web Services, gevestigd in Ierland.

4. Website

Op de website houden wij gegevens over bezoekers bij. Dat doen we om de website beter te maken. Ook gebruiken wij deze gegevens om voor u interessantere informatie op de site te zetten. Zo kunnen wij onze service verbeteren.

5. Beveiliging

Gemeenten of corporaties en Het Vierde Huis hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Hiermee voorkomen we dat iemand per ongeluk en ongewenst toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

6. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om uw gegevens in te zien (recht op inzage). Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons een verzoek sturen. De contactgegevens vindt u hieronder bij

‘8. Contact’. U kunt binnen een maand een reactie verwachten. Als een reactie langer dan een maand duurt, nemen wij contact met u op. U krijgt dan een nieuwe periode door waarbinnen u een reactie kan verwachten.

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om persoonsgegevens die fout zijn, te veranderen (recht op rectificatie en aanvulling).
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wissen (recht op vergetelheid).
 • Lukt het niet om gegevens te veranderen of te wissen? Dan kunt u ons vragen om het verwerken ervan te verminderen (recht op beperking van de verwerking).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. En het recht om gegevens naar een andere partij te laten sturen (recht op dataportabiliteit). Hiervoor kunt u ons een verzoek sturen. De contactgegevens vindt u hieronder bij ‘8. Contact’. U kunt binnen een maand een reactie verwachten. Als een reactie langer duurt dan een maand, nemen wij contact met u op. U krijgt dan een nieuwe periode op.
 • Het recht op een menselijke kijk bij besluiten (als er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering).
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap) ziet u hoe u dit het beste kunt doen.

7. Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verwerkt door partijen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Als de gegevens toch buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dat volgens de regels die gelden voor het doorgeven van gegevens buiten de EER.

8. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze regels voor de privacy? Stuur uw vraag of bericht naar: Het Vierde Huis, Postbus 196, 1380 AD Weesp. Het Vierde Huis neemt uw vraag of opmerking graag in behandeling.

Het Vierde Huis verwerkt de gegevens voor gemeenten en corporaties. Vragen hierover kunt u ook sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Het Vierde Huis. Mail naar ln.pu1721015519orgne1721015519mul@g1721015519f1721015519

9. Aanpassingen

Wij geven onszelf het recht om deze regels voor de privacy aan te passen. Wij brengen u actief op de hoogte als er aanpassingen zijn in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om deze regels voor de privacy regelmatig te lezen. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Laatst bijgewerkt: 18 april 2024

Scroll to Top
Logo van Het Vierde Huis

Kies een gemeente

Logo van Het Vierde Huis