Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten
Logo van Het Vierde Huis

HOME

HOME

CONTACT

CONTACT

ZAKELIJK

ZAKELIJK

Gemeenten

Gemeenten

Uitstroom instellingen

In de gemeente Amersfoort kan je in sommige situaties voorrang op een woning krijgen door directe bemiddeling. Dit betekent dat een woningcorporatie een woning voor je zoekt, in plaats van dat je dat zelf doet. Met directe bemiddeling wordt de juiste woning bij je situatie gezocht.

Wie kan directe bemiddeling aanvragen?
Je kunt niet zelf directe bemiddeling aanvragen bij een woningcorporatie. Dit kan alleen samen met een verwijzer. Een verwijzer kan zijn:

 • De instelling waar je woont.
 • De organisatie die je ondersteunt.
 • De organisatie waar je een traject volgt.


Wie komen in aanmerking voor directe bemiddeling?

 • Mensen die dakloos of thuisloos zijn en meedoen aan arbeidsintegratie.
 • Mensen die uit een zorgvoorziening of opvangvoorziening in Amersfoort komen (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, begeleid wonen) uit alle typen zorg (WMO, WLZ, jeugdwet) waarbij een woonplek gekoppeld is aan zorg.
 • Ex-gedetineerden en ISD-ers (inrichting stelselmatige daders).
 • Mensen met meervoudige problematiek.
 • Slachtoffers en veroorzakers van woonoverlast, maar alleen als dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de politie.
 • Jongeren uit een ViA-traject.
 • Uitstroom vanuit een maatschappelijke opvang vanwege geweld en bedreiging.
 • Is er in jouw situatie sprake van huiselijk geweld? Neem dan contact op met de Urgentiecommissie van Kwintes Amersfoort via ln.se1721031024tniwk1721031024@troo1721031024fsrem1721031024aeitn1721031024egrus1721031024etniw1721031024k1721031024.
  Zij zijn gespecialiseerd en zullen een eerste beoordeling maken.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor directe bemiddeling?

 • Je bent niet in staat om zelf een woning of woonplek te vinden.
 • Je voldoet aan de eisen van (economische of maatschappelijke) binding. Deze eisen staan in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amersfoort.
 • Je bent ingeschreven bij WoningNet – regio Eemvallei.


Terug naar de gemeente waar je eerst woonde

Gemeenten in de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) hebben afgesproken dat personen die tijdelijk verblijven in een voorziening voor zorg of opvang in Amersfoort, na dit verblijf terugkeren naar de gemeente waar zij vooraf woonden. Samen met de zorgaanbieder en het lokaal team/wijkteam kan een aanvraag voor urgentie worden gedaan in die gemeente.

Hoe werkt het aanvragen van directe bemiddeling?

 • Je begint de aanvraag door samen je verwijzer contact op te nemen met het wijkteam of Centrale Toegang. Dit kan via ln.tr1721031024oofsr1721031024ema-m1721031024aetkj1721031024iw@ma1721031024etkji1721031024w1721031024.
 • Stroom je uit bij de  Maatschappelijke opvang of Vrouwenopvang? Neem dan contact op met de Urgentiecommissie van Kwintes via ln.se1721031024tniwk1721031024@troo1721031024fsrem1721031024aeitn1721031024egrus1721031024etniw1721031024k1721031024.
 • Zij onderzoeken of je zelfstandig kan wonen.
 • Zijn er met het wijkteam of Centrale Toegang afspraken gemaakt over uitstroom via directe bemiddeling? Je verwijzer kan deze afspraken vastleggen in een oplegger voor de aanvraag van directe bemiddeling. Je vindt de oplegger onderaan de pagina.
 • Via de Urgentiewijzer kan je – samen met je verwijzer – een aanvraag voor directe bemiddeling indienen. Dit kan op urgentiegrond Uitstroom uit zorg en maatschappelijke opvang.
 • De urgentiecommissie kijkt of je voldoet aan de eisen van economische of maatschappelijke binding.
 • Als je urgentie krijgt, zoekt de woningcorporatie geschikte woonruimte voor je. Dit kan een etagewoning of een eengezinswoning zijn. In een woning met 4 kamers moet je met minimaal 2 personen wonen.
 • Zodra er een woning beschikbaar komt neemt de woningcorporatie contact op met je begeleider. Je begeleider stuurt je profielschets naar de woningcorporatie. Je vindt dit document onderaan deze pagina.
 • Heeft de woningcorporatie een passende woning of woonplek voor je  gevonden? Dan is er eerst een gesprek met jou en je begeleider. Je mag 1 keer een woning weigeren. Weiger je vaker een woning? Dan verlies je je urgentie en daarmee ook de directe bemiddeling.


Documenten die je nodig hebt voor de aanvraag:


Overzicht van documenten met afspraken die je na kunt lezen:

Lijst met gemeenten voor wie wij de aanvragen doen:

Amersfoort

Amersfoort
Scroll to Top
Logo van Het Vierde Huis

Kies een gemeente

Logo van Het Vierde Huis