Voor de gemeente Utrecht behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen.

Voor wie is zo’n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U bent minimaal 18 jaar;
– U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de woningmarktregio;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– Een verhuizing binnen 6 maanden is noodzakelijk;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,-

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?
Via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis kunt u onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. Als u denkt dat u kans maakt op een urgentieverklaring, dan kunt u de aanvraag indienen via de digitale urgentiewijzer. De aanvraag is gratis.

In de gemeente Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts. U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Voor de gemeente Utrecht behandelt Het Vierde Huis de aanvragen voorrang op sociale huurwoningen via WoningNet voor beroepsgroepen

Voor wie is de voorrang bedoeld? Voor mensen die werkzaam zijn in de volgende sectoren

 • Zorg; personen werkzaam in de directe (patiënten)zorg. Hier valt verplegend en verzorgend personeel onder en begeleidend personeel bij de Maatschappelijke opvang.
 • Politie; politiepersoneel in executieve dienst
 • Onderwijs; onderwijspersoneel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De voorrang is alleen geldig voor de gemeente Utrecht voor appartementen vanaf de eerste etage.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de voorrang?
Om in aanmerking te komen voor de voorrang, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U heeft een contract voor minimaal 1 jaar of een vaste aanstelling;
– U heeft een contract voor minimaal 24 uur;
– De organisatie waar u werkzaam bent is gelegen binnen de gemeente Utrecht en u bent ook werkzaam in de gemeente Utrecht;
– U woont onzelfstandig in de gemeente Utrecht of woont buiten de woningmarktregio.

Wat is de procedure?
U kunt een aanvraag indienen door het

aanvraagformulier
in te vullen en te verzenden naar Het Vierde Huis. Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag.

Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort.

Wat voor woonvormen zijn er?

In de gemeente Utrecht zijn er verschillende woonvormen voor specifieke doelgroepen. Woningen met een toegankelijkheidslabel (gelijkvloers, rollatorgeschikt of rolstoelgeschikt) worden met voorrang aangeboden aan woningzoekenden met een fysieke beperking. Als er zorg noodzakelijk is, dan kan er voorrang aangevraagd worden voor een servicewoning.

Servicewoningen

Servicewoningen liggen vaak bij een zorgcentrum of er is een zorgorganisatie aan het complex verbonden. Zo kunt u gebruik maken van zorg als dat nodig is. Een deel van de servicewoningen wordt geadverteerd via WoningNet. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden in de advertentie voldoet, dan kunt u op deze woningen reageren. Woningzoekenden met een indicatie servicewoning komen als eerste in aanmerking vóór overige woningzoekenden. De woningzoekende die het langst een indicatie heeft, krijgt dan de woning aangeboden. Deze indicatie geldt niet voor woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben.

Rolstoelwoningen

Rolstoelwoningen zijn zelfstandige woningen, die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Wij maken onderscheid in rolstoelwoningen met aangepaste voorzieningen en rolstoelgeschikte woningen:

 • Rolstoelaangepaste woningen

Dit zijn woningen met aangepaste voorzieningen voor mensen met een rolstoel. Hiervoor bemiddelt Het Vierde Huis in samenwerking met de Utrechtse woningcorporaties. Om in aanmerking te komen voor een rolstoelwoning heeft u een indicatie nodig. U wordt dan op een bemiddelingslijst geplaatst. Als een geschikte woning voor u beschikbaar komt, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt dan aangeven of u geïnteresseerd bent in de woning en deze wil bezichtigen. De meeste aangepaste woningen zijn in de wijken Overvecht en Lunetten van de gemeente Utrecht.

 • Rolstoelgeschikte woningen

Deze woningen hebben geen aangepaste voorzieningen maar zijn groot genoeg om gemakkelijk in een rolstoel te kunnen bewegen. Deze woningen worden verdeeld via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie.

Gelijkvloerse woningen

Een gelijkvloerse woning is een woning op de begane grond of bereikbaar met lift. De woning heeft geen hoge drempels of treden die de toegang belemmeren. Een gelijkvloerse woning is geschikt voor mensen die slechter ter been zijn, maar geen hulpmiddelen nodig hebben.

Rollatorwoning

Een rollatorwoning is geschikt voor mensen met een rollator. Er is een brede toegang tot de woning en/of het gebouw. Ook de deuropening in de woning zijn breed, een eventuele helling is niet steil, de toegangsdeuren gaan automatisch open en er is een ruime lift aanwezig.

Hoe maak ik kans op zo’n woning?

1. U  staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht. U kunt zich inschrijven via de website van WoningNet. Zorgt u ervoor dat uw registratiegegevens correct zijn ingevuld.

2. Download het juiste formulier:

Aanvraagformulier gelijkvloerse woning
Aanvraagformulier rollatorwoning

3. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar Het Vierde Huis. Het Vierde Huis bepaalt dan of u een indicatie krijgt. Mogelijk is er een medische keuring nodig. Binnen acht weken ontvangt u een reactie van Het Vierde Huis.

Met een indicatie voor een servicewoning kunt u reageren op servicewoningen via de website van WoningNet. Met een indicatie voor een gelijkvloerse woning of een rollatorwoning zoekt u zelf naar een geschikte woning via de website van WoningNet. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel van de woning. Komt u in aanmerking voor een rolstoelwoning? Het Vierde Huis zoekt voor u naar een rolstoel aangepaste woning en zal u de woning aanbieden. U kunt ook zelf zoeken naar een rolstoelgeschikte woning via de website van WoningNet.

Kan ik niet beter mijn eigen woning laten aanpassen?

Dat hangt ervan af. Als het om een rolstoelwoning gaat, kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. U krijgt van hen advies om uw woning te aanpassen of om te verhuizen naar een al aangepaste woning.

Let op! Bij een ernstige medische situatie kan naast een indicatie een medische urgentie worden aangevraagd voor extra voorrang. Een indicatie geeft voorrang voor servicewoningen of toegankelijke woningen. De medische urgentie geeft voorrang bij het reageren op het gewone woningaanbod.

Wat is het Corporatiehotel

Het Corporatiehotel biedt tijdelijke woonruimte aan dakloze woningzoekenden uit de regio Utrecht. Het Corporatiehotel kent 2 locaties. Het Corporatiehotel kan woonruimte bieden aan alleenstaanden of gezinnen die bestaan uit maximaal 3 personen. U kunt geen huisdieren meenemen. Het doel van het Corporatiehotel is om het leven weer stabiel te krijgen en daarna uit te stromen naar een eigen woonruimte.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor instroom bij het Corporatiehotel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

•  U bent minimaal 23 jaar
•  U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een gemeente in de regio Utrecht
•  U staat ingeschreven op WoningNet regio Utrecht. Uw inschrijftijd is minder dan 8 jaar
•  U verblijft rechtmatig in Nederland
•  U heeft geen schulden of heeft een afbetalingsregeling getroffen. Als u nog geen afbetalingsregeling  heeft getroffen moet u kunnen aantonen dat u binnen 1,5 jaar een afbetalingsregeling kan regelen
•  U heeft een vast inkomen. Uw inkomen is netto lager dan € 1.300,– per maand (voor één persoon) of  € 1.900,– (bij een meerpersoonshuishouden). Als u nog niet over een inkomen beschikt dan moet u kunnen aantonen dat u binnenkort een inkomen heeft
•  U kunt zich in de Nederlandse taal uitdrukken
•  U heeft geen acute verslavingsproblematiek
•  U heeft geen acute psychiatrische problematiek
•  U heeft in het recent verleden geen woningoverlast veroorzaakt.

Intake bij de Tussenvoorziening

Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening zal een gesprek met u voeren, waarbij er wordt gekeken of het wonen in het Corporatiehotel mogelijk is. In dit gesprek wordt er onder andere gekeken of:
•  U in staat bent uw eigen huishouden te verzorgen
•  U in staat bent een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat

Aanvragen

Woont u in de regio Utrecht en wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke woonruimte bij Het Corporatiehotel dan kunt u een aanvraag indienen. Vul het aanvraagformulier Corporatiehotel volledig in en mail dit met de bewijsstukken naar corporatiehotel@hetvierdehuis.nl

Waarom heb ik zo’n vergunning nodig? 
In de gemeente Utrecht is bij sociale huurwoningen (nettohuur tot en met € 752,33) een huisvestingsvergunning verplicht. Dit is een gemeentelijke vergunning waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om de woning te betrekken.

U heeft een huisvestingsvergunning nodig bij:
• Sociale huurwoningen. Gaat u een woning van een corporatie huren, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Wat zijn de voorwaarden voor zo’n vergunning?
• Voor een (particuliere) sociale huurwoning heeft u een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen nodig dat past bij de netto huurprijs van de woning

Hoe vraag ik een huisvestingsvergunning aan? 
Gaat u in een woning in de gemeente Utrecht wonen met een huurprijs van maximaal € 752,33, dan kunt u een aanvraag indienen bij Het Vierde Huis. Vul het

aanvraagformulier huisvestingsvergunning
volledig in en mail dit met de bewijsstukken naar huisvestingsvergunning@hetvierdehuis.nl.

Het Vierde Huis beoordeelt de aanvraag en verstrekt de vergunning Tijdelijke verhuur koopwoning in opdracht van de gemeente Utrecht.

Let op: In de leegstandswet artikel 15 lid 3b wordt aangegeven dat van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting.

Gezien de huidige ontwikkelingen op de koopwoningmarkt is het niet kunnen verkopen van de woning alleen in uitzonderlijke gevallen een reden voor aanvraag van de bedoelde vergunning. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een koopwoning in een uitzonderlijke koopprijscategorie. De uitzonderlijke situatie zal aangetoond moeten worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Omdat de woning valt in de categorie woningen die voor de verkoop bestemd is, moet bij de aanvraag aangetoond worden dat de woning te koop staat en dat het gaat om:

 • Een woning die nimmer bewoond is of
 • Een woning die in ieder geval door de eigenaar geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest gedurende de laatste 12 maanden voordat de woning te koop gezet werd of
 • Een woning die de laatste 10 jaar niet langer dan 3 jaar (al dan niet aaneengesloten) geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest.

Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke verhuur van uw koopwoning leest u op de website van de rijksoverheid en van de gemeente Utrecht.

Zie voor nadere omschrijvingen vraag 3 van het aanvraagformulier.

Welke bewijsstukken moet ik opsturen?

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • Bewijs van eigendom: een recent kadastraal bericht eigendom (opvraagbaar op www.kadaster.nl).
 • Bewijs van huis in verkoop: link naar de internetsite. Houdt er rekening mee dat het verschil tussen vraagprijs en WOZ-waarde van de woning niet meer dan 25% mag afwijken?
 • De WOZ-beschikking 2020
 • Printscreen van betalingsopdracht
 • Bij inschakeling van een intermediair moet de aanvrager een schriftelijke volmacht met kopie legitimatie van de eigenaar overleggen
 • Indien u als executeur-testamentair optreedt namens erfgenamen: notariële akte aanvaarding erfenis en machtiging + legitimatie van de erfgenamen
 • Indien vergunning aangevraagd wordt op basis van het voornemen tot afbraak of vernieuwbouw (artikel 15, lid 1c), de eigenaar aantoont dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn plaatsvinden;
Hier
 kunt u het aanvraagformulier downloaden. Mail het ingevulde en ondertekende formulier plus de gevraagde bijlagen naar Het Vierde Huis. 
Hier
 vindt u de privacystatement.

Opsturen per post kan ook: Het Vierde Huis, postbus 196, 1380 AD Weesp.
Stuur altijd kopieën van originele stukken.

Kosten
De gemeente Utrecht heft leges op de aanvraag van de vergunning tijdelijke verhuur Leegstandswet.  De kosten voor een aanvraag zijn € 104,45.

Het bedrag dient overgemaakt te worden op: IBAN nr. NL80 RABO 0102 6479 92 t.n.v. Stichting Het Vierde Huis Inzake VERGUNNING TV onder vermelding van het kenmerk: TVP2021+ het adres waarvoor vergunning wordt gevraagd.  Wij verzoeken u om een printscreen van de betalingsopdracht met de aanvraag mee te sturen. Als u vergeet het kenmerk toe te voegen zal uw betaling niet teruggevonden kunnen worden, wordt het bedrag gestorneerd en vindt er geen behandeling plaats van uw aanvraag tot vergunning.
Zodra uw complete aanvraag en de betaling zijn ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
U kunt bij de gemeente Utrecht bezwaar maken tegen het betalen van de leges. Lees hier hoe u dat kunt doen.

Geldigheid vergunning
De vergunning is vijf jaar geldig.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur
De normale huurbeschermingsregels zijn voor de tijdelijke huurder van uw koopwoning niet van toepassing. Wel geldt een minimale huurtermijn van zes maanden en een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder en minimaal één maand voor de huurder. Als uw vergunning is verlopen eindigt de huurovereenkomst automatisch.

Welk huurbedrag kan ik vragen?
U kunt zelf de hoogte van de huurprijs bepalen.

Voorbeeld huurcontract
.

Afbouw gebruik Woonlastenfonds
De regeling Woonlastenfonds is op 03 december 2015 geëindigd. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Voor de mensen die voor 3 december 2015 een bijdrage hadden uit het Woonlastenfonds geldt een afbouwregeling.

Op 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart. Het belangrijkste uitgangspunt bij de afbouw is dat de huidige gebruikers niet in de financiële problemen komen. Daarom biedt de gemeente extra ondersteuning en wordt er nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals U Centraal en de Buurtteams. Hier kunt u terecht voor financiële ondersteuning en advies.

Laatste jaar Woonlastenfonds
Op 1 juli 2020 is het laatste subsidiejaar voor de Woonlastenfonds begonnen. U kunt vanaf 1 juli 2020 tot uiterlijk 30 juni 2021 nog een verlenging van de Woonlastenfonds aanvragen. U komt alleen in aanmerking voor een verlenging als:

 • U al een bijdrage uit het Woonlastenfonds had in juni 2020
 • U in de gemeente Utrecht woont
 • U in een zelfstandige huurwoning woont en huurtoeslag van de Belastingdienst en/of Woonkostentoeslag van de gemeente Utrecht ontvangt. Het Woonlastenfonds is daar een aanvulling op.

Voor de berekening van de bijdrage wordt er gekeken naar de verhouding tussen uw huur en uw inkomen. Het inkomen is vergelijkbaar met uw belastbaar jaarinkomen voor de Belastingdienst.

Vanaf juli 2020 gelden de volgende inkomensgrenzen:

 • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en alleenstaand? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 16.650 per jaar
 • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en woont u met meer personen in een huis? Dan mag uw totale inkomen niet hoger zijn dan € 21.575 per jaar
 • Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd en alleenstaand? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 18.350 per jaar
 • Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd en woont u met meer personen in een huis? Dan mag uw totale inkomen niet hoger zijn dan € 24.475 per jaar

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 januari 2018 veranderd als:
U een woning huurt waarbij u in 2016 een huurprijs boven de aftoppingsgrens had:

 • huurprijs is hoger dan € 597,30 voor een of tweepersoonshuishouden;
 • huurprijs is hoger dan € 640,14 voor een drie of meerpersoonshuishouden.

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 juli 2016 veranderd als:
U een woning huurt waarbij u in 2016 een huurprijs onder de aftoppingsgrens had:

 • huurprijs is kleiner of gelijk aan € 597,30 voor een of tweepersoonshuishouden;
 • huurprijs is kleiner of gelijk aan € 640,14 voor een drie of meerpersoonshuishouden.

Uw maandelijkse bijdrage verandert voorlopig niet als:
U een aangepaste woning of een 65+ woning huurt.

Na 1 juli 2016 ontvangt u nog 5 jaar de maandelijkse bijdrage, als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt. Na deze 5 jaar ontvangt u geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Heeft u een huur boven de aftoppingsgrens en ontvangt u huurkorting dan wordt de maandelijkse bijdrage eenmalig aangepast vanaf januari 2018. Daarna ontvangt u tot en met 30 juni 2021 deze bijdrage als u aan de voorwaarden voldoet en tijdig verlenging aanvraagt.

Aanvragen Woonlastenfonds
U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Als u in het afgelopen jaar al een bijdrage uit het woonlastenfonds ontving, kunt u een verlenging van deze bijdrage aanvragen. U kunt dit voor subsidiejaar 2020/2021 doen vanaf 1 juli 2020. Als u geen verlenging aanvraagt voor 1 juli 2021, stopt de bijdrage uit het Woonlastenfonds. U kunt een verlenging aanvragen via https://www.woonlastenfonds-subsidies.nl/.

Woonlastenfonds
Hoe kan ik een verlenging van mijn bijdrage uit het Woonlastenfonds aanvragen?

Via www.woonlastenfonds-subsidies.nl kunt u digitaal een aanvraag voor verlenging indienen en de bewijsstukken uploaden. U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen. U kunt wel een verlenging aanvragen als u eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Wanneer vindt de betaling van het Woonlastenfonds plaats?

Het Vierde Huis streeft ernaar om de betalingen op de laatste donderdag van iedere maand uit te voeren. Het bedrag zal dan uiterlijk 1 of 2 dagen later op uw rekening staan.

Wat betekent de afbouw van het Woonlastenfonds?

Eind 2015 is besloten dat het Woonlastenfonds gaat stoppen en in 5 jaar wordt afgebouwd. Sinds 3 december 2015 is het niet meer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen als u niet eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Vanaf 1 juli 2016 is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart voor de huidige gebruikers. Vanaf 1 juli 2021 ontvangen de huidige gebruikers geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Waarom stopt het Woonlastenfonds?

Als iedereen die recht heeft op woonlastenfonds een bijdrage krijgt, dan wordt de regeling onbetaalbaar. Ook heeft de gemeente Utrecht een nieuwe Armoedeaanpak en past deze regeling niet in de uitgangspunten hiervan. De gemeente wil zoveel mogelijk mensen ondersteuning bieden zodat ze zichzelf financieel kunnen redden. Een ander uitgangspunt is dat de aanpak eenvoudiger moet worden met minder regels en regelingen. Om deze redenen is er besloten om het woonlastenfonds af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten.

Wanneer is de afbouw van het Woonlastenfonds gestart?

De afbouw van het Woonlastenfonds is gestart op 1 juli 2016.

Kan ik nog een nieuwe aanvraag doen?

Nee dat kan niet meer. Nieuwe aanvragen konden ingediend worden tot 3 december 2015. U kunt alleen een verlenging aanvragen als u eerder een bijdrage woonlastenfonds heeft ontvangen.

Moet ik nu nog steeds elk jaar mijn aanvraag Woonlastenfonds verlengen?

Ja elk jaar kunt u een verlenging indienen via www.woonlastenfonds-subsidies.nl. Uw recht op de bijdrage wordt dan opnieuw bepaald. Als u voor het subsidiejaar 2018/2019 geen verlenging aanvraagt voor 1 juli 2019, stopt de bijdrage uit het Woonlastenfonds.

Wat zijn aftoppingsgrenzen? 

De overheid hanteert de ‘aftoppingsgrens’ bij het vaststellen van de huurtoeslag.  Over de huur die u boven deze grens betaalt krijgt u geen huurtoeslag.

Huurders boven de aftoppingsgrens hebben een huurprijs:

 • Hoger dan € 597,30 voor een- of tweepersoonshuishouden;
 • Hoger dan € 640,14 voor een drie- of meerpersoonshuishouden.

Huurders onder de aftoppingsgrens hebben een huurprijs:

 • Lager dan € 597,30 voor een- of tweepersoonshuishouden;
 • Lager dan € 640,14 voor een drie- of meerpersoonshuishouden

Hoe ziet de afbouwregeling eruit? 

De afbouwregeling hangt af van de huursituatie. We onderscheiden hierin 3 groepen:

Groep 1:  huurders met een huurprijs in 2016 boven de aftoppingsgrens

Dit zijn huurders waarvoor geldt dat de

 • huurprijs hoger is dan € 597,30 voor een- of tweepersoonshuishouden;
 • huurprijs hoger is dan € 640,14 voor een drie- of meerpersoonshuishouden.

Uw maandelijkse bijdrage verandert vanaf 1 januari 2018 als u huurkorting heeft ontvangen. De bijdrage van huurders die voor 1 juli 2018 tussen €11 en €75 ontvangen, wordt vanaf 1 juli 2018 in 3 jaar met gelijke delen afgebouwd. Klik hier voor meer informatie.

Groep 2: huurders met een huurprijs onder de aftoppingsgrens

Dit zijn huurders waarvoor geldt dat de

 • huurprijs lager is dan € 597,30 voor een- of tweepersoonshuishouden
 • huurprijs lager is dan € 640,14 voor een drie- of meerpersoonshuishouden

Uw maandelijkse bijdrage is vanaf 1 juli 2016 veranderd. De bijdrage wordt in 5 jaar met gelijke delen afgebouwd.

De afbouwregeling voor deze groep ziet er als volgt uit:

 • huurders die voor 1 juli 2016 tussen € 5 en € 10 ontvangen, ontvangen nog 1 jaar deze bijdrage (tot 1 juli 2017). Daarna stopt de bijdrage.
 • de bijdrage van huurders die voor 1 juli 2016 tussen € 11 en € 75 ontvangen,  wordt vanaf 1 juli 2016 in 5 jaar met gelijke delen afgebouwd.

Groep 3: huurders met een speciale woning

Deze huurders wonen in een aangepaste woning of in een 65+ woning.

Vanwege het bijzondere woningtype (bijvoorbeeld aangepast voor rolstoelgebruik) heeft deze groep een relatief hoge huur, waardoor een bijdrage noodzakelijk is. Voor deze huurders verandert er niets, zij blijven de komende 5 jaar de maandelijkse bijdrage ontvangen. Na 5 jaar ontvangen zij geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Wanneer stopt  de afbouwregeling?

Vanaf 1 juli 2021 ontvangen huurders geen maandelijkse tegemoetkoming meer.

Waarom ontvang ik een lagere bijdrage?

Eind 2015 heeft de gemeente besloten dat het Woonlastenfonds gaat stoppen. Omdat zij niet wil dat u hierdoor in de financiële problemen komt, krijgt u 5 jaar de tijd om te wennen aan een steeds lagere bijdrage. Hiermee kunt u zich voorbereiden op uw nieuwe financiële situatie.

Ik kom in financiële problemen door een lagere bijdrage. Wat nu?

De gemeente wil voorkomen dat er bij mensen financiële problemen ontstaan door de afbouw van het Woonlastenfonds en zet waar nodig begeleiding in. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals de Buurtteams en U Centraal, waar u als inwoner terecht kunnen voor financiële ondersteuning en advies. U kunt contact opnemen met uw Buurtteam of met U Centraal.

Waar vind ik informatie voor hulp?

Op de website van U Centraal staat meer informatie over hulp bij financiële problemen. Hier vindt u ook een aanbod van bijeenkomsten en cursussen op financieel gebied. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact over uw eigen financiële situatie, neemt u dan contact op met uw buurtteam.

Waar vind ik meer informatie over de afbouw van het Woonlastenfonds?

Op de websites van de gemeente Utrecht en onder de tab “Woonlastenfonds” op deze pagina, staat meer informatie over de afbouw van het Woonlastenfonds. Staat uw vraag of informatie hier niet vermeld, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-260 00 60 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen.

Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.