Urgentie
Voor de regio Zuid-Kennemerland behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen. Dit geldt voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Voor wie is een urgentie bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? Een noodsituatie houdt in dat u in een situatie verkeert die maatschappelijk onaanvaardbaar of levensbedreigend is.  Kijk onder “voorwaarden urgentieaanvraag” voor de voorwaarden voor een urgentie.

Kom ik in aanmerking voor urgentie en hoe vraag ik die aan?
Wanneer u na het lezen van de voorwaarden denkt dat u in aanmerking komt voor een urgentie dan kunt u een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. 

U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt er gekeken naar uw inschrijving bij Woonservice en naar de regelgeving in de regio Zuid-Kennemerland. Aan het einde van dit gesprek ontvangt u een advies waarin aangegeven wordt of een urgentie aanvraag in uw situatie zinvol is. Aan het aanvragen van urgentie zijn geen kosten verbonden.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, wordt u door Het Vierde Huis uitgenodigd voor het urgentiegesprek. Tijdens dit gesprek worden aan u aanvullende vragen over het woonprobleem gesteld en u krijgt de gelegenheid om uw woonprobleem toe te lichten. Het voorrangsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

De behandeltermijn van uw voorrangsaanvraag – als u deze compleet heeft aangeleverd – bedraagt 8 weken.

Privacystatement

Privacystatement Urgentiewijzer Het Vierde Huis Zuid Kennemerland

Urgentie

Er zijn  situaties waarin het noodzakelijk is dat een woningzoekende  op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Voorwaarden voor urgentie

In de regio Zuid Kennemerland is het aanbod van sociale huurwoningen gering. De druk op de woningmarkt is daarom groot. Met het maken van uitzonderingen wordt daarom zeer strikt omgegaan. Want het voorrang geven aan de één betekent langer wachten voor de ander.

Daarom zijn er in de Huisvestingsverordening strikte  voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een urgentie:

 • Urgentie kan alleen worden aangevraagd als de aanvrager meerderjarig is;
 • Ten tijde van de aanvraag moet men al minimaal 2 jaar onafgebroken  inwoner van de regio Zuid Kennemerland zijn  (dat wil zeggen ingeschreven staan  in de Basisregistratie Personen van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort en daar ook feitelijk woonachtig zijn);
 • Men beschikt over een geldige verblijfstitel;
 • Er dient sprake te zijn van ernstige bedreiging van de lichamelijke- en/of sociaal-psychische gezondheid als gevolg van de huidige woonsituatie;
 • Aanvrager mag het  woonprobleem niet zelf hebben veroorzaakt;
 • Men kan het woonprobleem niet zelf oplossen.

Wettelijke urgentie categorieën

 • Urgentie op basis van het verlenen of ontvangen van mantelzorg;
 • Urgentie wegens het verblijf in een instelling voor opvang slachtoffers huiselijk geweld.

Geen reden voor urgentie

Er is geen reden voor urgentie als er alleen  sprake is van:

 • Dakloosheid;
 • Een inwoonsituatie;
 • Te kleine of slechte woonruimte;
 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
 • Gezinsuitbreiding ;
 • Burenruzie of overlast;
 • Financiële problematiek;

Uitstroom urgentie

 • Woningzoekenden die aansluitend op hun  verblijf in een instelling voor maatschappelijke opvang, een psychiatrische instelling of erkende hulp- of dienstverlengingsinstelling willen uitstromen naar woonruimte kunnen geen urgentie aanvragen via Het Vierde Huis. Zij dienen het traject te laten verlopen via hun hulpverlener. Uiteraard zijn aan deze vorm van urgentie ook voorwaarden verbonden.

Wat gebeurt er als ik een urgentie heb en een woning weiger?
Als u een woning weigert, heeft dit geen consequenties voor uw urgentie.

Kan ik reageren op eengezinswoningen?
U kunt alleen reageren op eengezinswoningen als u ook een eengezinswoning leeg achterlaat.

Wat gebeurt er als ik een urgentie heb en niet binnen 6 maanden een woning heb gevonden?
Uw urgentie kan alleen worden verlengd als er in de regio of gemeente geen woningen zijn vrijgekomen die passen bij uw zoekprofiel.

Het Klantcontactcentrum van Woonservice geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 – 040 08 00 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.